/ Aktualności / Zapytanie ofertowe nr 1 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 1 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 1 na wykonanie usługi

Dotyczy realizacji projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013.

W związku z realizacją projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013.Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B przedstawiamy zapytanie ofertowe:

1. Zamawiający

 PIRIOS Spółka Akcyjna, adres siedziby: 30-607 Kraków ul. Kołodziejska 18A

 2. Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie systemu PIRIOS Service Desk. Zadaniem systemu będzie optymalizacja procesów związanych z usługami serwisowymi B2B świadczonymi przez PIRIOS S.A. Oprogramowanie ma składać się z następujących elementów/modułów funkcjonalnych:

 • Centralny System Rejestrowania Zgłoszeń
 • Panel Zgłoszeniowy
 • Panel Serwisowy
 • Moduł Bazy Wiedzy
 • Panel Administracyjny
 • Moduł Watchdog
 • Moduł Apps Log Sender
 • Moduł DBLog Downloader
 • Moduł Wallboard
 • Automatyczny System Raportowania Prac Serwisowych
 • System Automatycznych Powiadomień
 • Moduł Call Center
 • Integracja z systemem poczty elektronicznej
 • Integracja z systemami serwisowymi
 • Zaawansowane raportowanie

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy wskazani w zapytaniu ofertowym. Specyfikacja przedmiotu zamówienia udostępniana jest na za zapytanie u osób j.w., a wskazanych w pkt 8 niniejszego zapytania.

 3. Wymagania dla Oferentów

 • Minimum 2 lata działalności na rynku w branży informatycznej – do oferty należy załączyć aktualny odpis z KRS.
 • Nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości.
 • Posiadanie wykwalifikowanego personelu – znajomość technologii informatycznych JAVA, .NET, XML, Soap, WebApi, REST oraz relacyjnej bazy danych MSSQL. Każdy z oferentów zobowiązany jest do zamieszczenia w załączniku do oferty listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy uczestniczyć będą w realizacji projektu. Dla każdej z osób należy wskazać kwalifikacje (ukończone szkolenia, certyfikaty), dotychczasowe doświadczenie (lata pracy, zrealizowane projekty) oraz funkcję w projekcie będącym przedmiotem oferty. Wymagane są co najmniej certyfikaty TOGAF, MS SQL developer lub Oracle Expert oraz ISTQB Advance (testy oprogramowania).
 • Posiadanie wykwalifikowanego personelu dedykowanego do zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatami PRINCE2
 • W okresie ostatnich 2 lat zrealizował min. 2 projekty obejmujące zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie systemu informatycznego o stopniu zaawansowania podobnym do będącego przedmiotem oferty, każdy o wartości co najmniej 500 000 pln brutto. Każdy z oferentów zobowiązany jest do zamieszczenia w załączniku do oferty listy takich projektów zawierającą krótki opis każdego z projektów oraz dane zlecającego.
 • Zapewni serwis pogwarancyjny, przyszłe modyfikacje i unowocześnienia po okresie wdrożenia. Opis zakresu i warunków świadczenia tych usług należy zamieścić w załączniku do oferty.
 • Do oferty należy załączyć proponowany harmonogram realizacji projektu.

4. Termin realizacji

Od dnia 15.01.2015 r. do dnia 30.04.2015 r.

5. Sposób przygotowania oferty

Przyjmowane będą wyłącznie oferty złożone pisemnie (w tym elektronicznie) na podstawie wypełnionego wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 • Do każdej z ofert należy załączyć dokumenty oraz załączniki zgodnie z punktem 3. Niniejszego zapytania ofertowego.
 • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Cena oferty musi by podana w PLN, liczbowo i słownie z wyodrębnieniem ceny netto i brutto.
 • Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim.
 • Oferta powinna być ważna przez okres minimum 30 dni od daty jej złożenia.
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 • Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

 6. Sposób, miejsce  i termin składania oferty

 • Osobiście na adres biura projektu: 30-607 Kraków ul. Kołodziejska 18A
 • Przesyłką pocztową lub kurierską na adres biura projektu: 30-607 Kraków ul. Kołodziejska 18A (za datę złożenia uważa się datę wpływu oferty do biura zamawiającego)
 • Elektronicznie na adres: info@pirios.com (skan podpisanej oferty)

Termin składania ofert:

05.01.2015 r., godz. 16:00

 7. Kryteria oceny ofert

 • Cena - 50%
 • Ocena merytoryczna i techniczna oferty - 20%
 • Doświadczenie oferenta – zrealizowane projekty - 20%
 • Gwarancja i warunki obsługi pogwarancyjnej - 10%

 8. Osoby upoważnione do kontaktu

Karolina Kula

e-mail:  karolina.kula@pirios.com

tel.: 661 557 726

Zbigniew Czajkowski

e-mail:  zbigniew.czajkowski@pirios.com

tel.: 603 900 940

9. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • częściowego skorzystania z oferty;
 • nieskorzystania z oferty;
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zamówienie udzielane będzie w  związku z realizacją projektu pn. „Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios Service Desk”

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

 

Oferta z dnia ……………………

                                                                                             PIRIOS S.A.

                                                                                  ul. Kołodziejska 18A

30-607aków

 

1. Ja niżej podpisany ……………………………………….. działając w imieniu i na rzecz firmy ……………………………………. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ­­­Zapytanie ofertowe nr ……………………….. z dnia ……………….  dotyczące wyłonienia wykonawcy / dostawcy ……………………………………………………………………………………………………… w ramach projektu  „Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios Service Desk”  składamy niniejszą ofertę.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym, wszystkimi załącznikami. Nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, iż spełniamy wymogi określone w w/w zapytaniu ofertowym:

2 lata działalności na rynku w branży informatycznej;

nie znajdujemy się w stanie likwidacji lub upadłości;

posiadamy personel o kwalifikacjach określonych w zapytaniu ofertowym; 

w okresie ostatnich 2 lat zrealizowaliśmy min. 2 projekty obejmujące zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie systemu informatycznego o stopniu zaawansowania podobnym do będącego przedmiotem oferty

zapewnimy serwis pogwarancyjny, przyszłe modyfikacje i unowocześnienia po okresie wdrożenia.

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym niniejszym zapytaniem ofertowym za kwotę brutto:

……………………………………….. PLN, w tym:

……………………………………….. PLN netto

……………………………………….. PLN VAT

5. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres :

 ……………………………………….. licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

 6. Zamówienie wykonamy w terminach i zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym.

 7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres ……………… dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

 8. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz z wytycznymi przedmiotu zamówienia.

 

 

……………………………………………………………

 (data i podpis osoby upoważnionej)

 

 

< powrót
baner