/ O nas / Kontakt z Akcjonariuszami

Kontakt z Akcjonariuszami

 

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

 

Działając w imieniu PIRIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000396177 niniejszym na podstawie art. 504 §1 ustawy z dnia 15 września 200 r. – Kodeks spółek handlowych, zawiadamiamy, iż Spółka ma zamiar dokonać połączenia ze Spółką Wind Telecom Sp. z o.o., ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000326593 (dalej „Spółka”), prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Ponadto, na podstawie art. 504 §2 informujemy, iż:

  • Spółka złożyła do Monitora Sądowego i Gospodarczego ogłoszenie
  • dokumenty związane z połączeniem, a określone postanowieniami art. 504 §2 KSH są dostępne w siedzibie Spółki przejmującej.

 

 

 


 

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Pirios S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 661 557 726.

 

baner