Pirios

Search
Close this search box.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – PIRIOS S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Administratorem danych osobowych jest Pirios Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000396177. Adres e-mail: info@pirios.com , telefon: + 48 12 211 9 200, strona www:  http://pirios.com

PODSTAWY I CEL PRZETWARZANIA

Przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały nam udostępnione na podstawie co najmniej jednej z poniższych podstaw:

  • w związku z wykonywaniem zawartej umowy lub celem podjęcia działań koniecznych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • w związku z dobrowolną zgodą osoby, której dane przetwarzamy (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności informowania o nowych produktach i usługach jak również w celu poprawy jakości i efektywności świadczonych usług a także przetwarzaniem plików cookies.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. a) zawarcia umowy;
  2. b) realizacji zobowiązań wynikających z umowy
  3. c) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  4. d) marketingu usług własnych (np. wysyłki informacji handlowych i newsletterów);
  5. d) tworzenia statystyk, zestawień, podsumowań jak i w celach historycznych i archiwalnych.
  6. e) w odniesieniu do odbiorców faktur – w celu uzyskania płatności z faktury.

Nie stosujemy profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na takim profilowaniu.

PRZETWARZANIE DANYCH POWIERZONYCH

Ponieważ świadczymy usług o charakterze informatycznym w tym również w zakresie projektowania, integracji i utrzymania systemów IT, posiadamy dostęp lub możliwość dostępu do zborów danych przetwarzanych przez naszych klientów i partnerów.

Informujemy, iż spełniamy wymogi organizacyjne i techniczne w zakresie ochrony danych, do których mamy dostęp, a w szczególności realizujemy wymogi opisane w art. 32 RODO.

Osoby wyznaczone do pracy na zbiorach danych działają na podstawie naszego upoważnienia i z naszego polecenia,  zostały przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych oraz zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, do których otrzymały dostęp w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Powierzone dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na polecenie podmiotu powierzającego nam dane, przy czym za polecenie takie będzie uznana także umowa, zobowiązująca nas do podjęcia działań wymagających przetwarzania powierzonych nam zbiorów danych.

Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu określonym w umowie, stanowiącej podstawę powierzenia danych oraz w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji tej umowy.

W przypadku takiej konieczności, podejmiemy również wszelkie racjonalne działania celem wsparcia Klienta, powierzającego nam dane w realizacji obowiązków wynikających z art.  32-36 RODO.

W ramach wykonywania usług, korzystamy z pomocy innych firm. W celu prawidłowego wykonania zlecenia podpowierzamy dane pozyskane od Klientów naszym podwykonawcom, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Państwa danych mogą być urzędy państwowe i organy administracji publicznej działające na podstawie przepisów i w zakresie swoich kompetencji a także poczta polska oraz firmy kurierskie – na potrzeby wysyłki korespondencji. Państwa dane mogą być powierzone innym instytucjom lub firmom realizującym z naszego upoważnienia zadania wymagające dostępu do niektórych z Państwa danych osobowych, o ile zadania te pozostają w związku z zawartą z  nami umową.

 Oprócz tego odbiorcami Państwa danych mogą być firmy i podmioty wskazane bezpośrednio przez Państwa, w zakresie opisanym w umowie lub podjętych uzgodnieniach biznesowych.

KATEGORIE PRZETARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy przede wszystkim dane identyfikujące oraz dane kontaktowe osób reprezentujących naszych Klientów jak również dane osób wskazanych na otrzymanych w ramach realizacji umowy fakturach w zakresie tam opisanym. W odniesieniu do osób, które przekazały nam swoje dane wyłącznie w celu otrzymywania informacji handlowej – przetwarzamy tylko te dane, które zostały przekazane przez te osoby (przede wszystkim adres e-mail).

W odniesieniu do danych powierzonych na przez Klientów – kategorie przetwarzanych danych wynikają z treści umowy lub ustaleń biznesowych z Klientem.

COOKIES

Na naszych stronach internetowych rejestrujemy „cookies” (tzw. „ciasteczka”). Są to niewielkie pliki tworzone na dysku lokalnym komputera osoby odwiedzającej nasze strony, do których możemy mieć dostęp. Pliki te dostarczają nam danych statystycznych i informacji dotyczących aktywności użytkowników naszych stron internetowych, pozwalając na poprawę jakości i sprawności działania serwisu www.
W zawartości plików cookies zapisywane są też dane z formularzy lub indywidualne ustawienia użytkownika.

W plikach cookies mogą być rejestrowane dane osobowe – np. numer statycznego IP czy też dane, uzupełnione przez użytkowników na formularzach dostępnych na stronach www.

 Rejestrację plików cookies można wyłączyć z poziomu przeglądarki internetowej, co opisane jest w dokumentacji przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć niektóre z funkcjonalności naszego serwisu internetowego. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć w internecie (np. na stronie: wszystkoociasteczkach.pl).

Witryny firmy Pirios S.A. zawierają łącza do innych stron internetowych. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za stosowane przez te strony praktyki w zakresie ochrony danych osobowych jak również informacji pobieranych przez administratorów tych stron w związku z aktywnością użytkowników. Każdy użytkownik powinien dla swojego bezpieczeństwa zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych obowiązującą na innych stronach.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, które mogą wynikać z zawartych umów lub podjętych działań, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W przypadku danych otrzymanych na podstawie dobrowolnej zgody, przetwarzamy je do czasu wycofania zgody bądź ustania celu, na który została udzielona zgoda.

W przypadku danych powierzonych nam przez Klienta okres przetwarzania określa Klient, a w przypadku braku takiego postanowienia, dane zostaną usunięte lub zwrócone po zrealizowaniu celu, w związku z którym dane zostały nam powierzone. W przypadku otrzymania żądania od podmiotu powierzającego w zakresie zaprzestania przetwarzania lub zwrócenia powierzonych danych, dyspozycję taką wykonamy niezwłocznie.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE PRZETWARZAMY

Każda osoba, której dane przetwarzamy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych a także żądania ich przeniesienia do wskazanego innego administratora.

Osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach marketingowych.

Każdemu, kto wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dyspozycja taka nie będzie jednak skuteczna wobec danych, które jesteśmy zobowiązani przetwarzać zgodnie z treścią zawartej umowy, obowiązującymi przepisami prawa lub w ramach realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Każdy, kto uzna, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie stosujemy profilowania danych w rozumieniu RODO.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) dla Spółki Pirios S.A. jest Tomasz Ciupka. Kontant z IOD możliwy jest przy wykorzystaniu adresu e-mail: info@pirios.com

Ostatnia aktualizacja – 10.10.2019 r.